Po pierwsze

Odszkodowanie – jest to świadczenie pieniężne wypłacane jednorazowo, jego głównym celem jest pokrycie wszystkich kosztów poniesionych na leczenie, zakupów leków i rehabilitację. Powinno też zrekompensować straty materialne poniesione na skutek tego zdarzenia. Odszkodowanie powypadkowe powinno również umożliwić Ci powrót do pracy lub umożliwić nabycie nowych umiejętności jeśli wykonywanie twojej poprzedniej pracy stanie się niemożliwe (zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych). Odszkodowanie po wypadku może również obejmować rekompensatę utraconych zarobków (dochodu) – dzieje się tak jeśli byłeś zmuszony zrezygnować z wykonywania pracy zawodowej całkowicie lub przed jakiś okres czasu.

Po drugie

Zadośćuczynienie – ma Ci zrekompensować poniesione krzywdy fizyczne i psychiczne. Odszkodowanie po wypadku obejmuje również poniesiony ból i cierpienie.

Po trzecie

Renta – Świadczenie to powinno zabezpieczyć Cię w związku z dodatkowymi kosztami jakie ponosisz na opiekę medyczną i leczenie. Zdarza się że w trakcie procesu uzyskiwania powyższych świadczeń uzyskasz zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub inne należne Ci świadczenia. Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi z oc sprawcy lub z innego ubezpieczenia -takie jak nasza – dbają o prawidłowe wyliczenie szkody i negocjują jego wypłatę z ubezpieczycielem lub bezpośrednio ze sprawcą. W przypadku braku porozumienia konieczne staje się odzyskiwanie odszkodowań oc na drodze sporu sądowego.

Ale wypadek to nie tylko odszkodowania komunikacyjne ale również odszkodowanie za uraz w szkole czy inne zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu oraz w sferze materialnej.

W wyniku obserwacji potrzeb i spraw naszych oraz przeprowadzonych przez nas analiz ustaliliśmy, że jedną z najpilniejszych potrzeb osób po wypadku jest szybki dostęp do rehabilitacji. Dlatego jako firma odszkodowawcza w Krakowie nawiązaliśmy współpracę z prywatną kliniką rehabilitacji by osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym lub innym zdarzeniu, uzyskały szybki dostęp do tego świadczenia. Da im to szansę na odzyskanie sprawność w największym możliwym stopniu. Dbamy o to by powypadkowe odszkodowanie obejmowało zwrot kosztów rehabilitacji oraz zwrot kosztów dojazdu do placówki gdzie rehabilitacja będzie świadczona.

Nasza oferta to dochodzenie odszkodowań ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego dostępu do rehabilitacji.